หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.1 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว

3.1 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว แบบมารตฐานอังกฤษ
(INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD)
ชนิดทองเหลือง
ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว
ขนาด 1 1/2 x 2 1/2 นิ้ว
ขนาด 2  x 2 1/2 นิ้ว
ขนาด 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว
 
ชนิดอลูมิเนียม
ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว
ขนาด 1 1/2 x 2 1/2 นิ้ว
ขนาด 2  x 2 1/2 นิ้ว
ขนาด 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว

ดูรายละเอียด