หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.6 ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

8.6 ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

เป็นขาตั้งแบบเข็นย้ายได้สะดวก มีทั้งแบบไฟบ้าน  220 V. และไฟแบตเตอรี่