หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.12 ธงราว ขาว -แดง

8.12 ธงราว ขาว -แดง

 

สำหรับกั้นเขตก่อสร้างหรือเขตหวงห้าม ทำจากลาสติกอย่างดี ไม่ฉีกขาดง่าย 
ความยาว ม้วนละ 17  และ 20 เมตร