หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.2 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว ชนิดทองเหลือง

3.2 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว ชนิดทองเหลือง

 

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว แบบมาตรฐานอเมริกา ชนิดทองเหลือง
(BRASS EXPANSION COUPLING AMERICA STANDARD TYPE)
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว